Skip to content

Piirin säännöt (luotu 23.2.2024)

Varsinais-Suomen Reserviläispiiri ry säännöt (26.8.2015 alkaen)

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Reserviläispiiri r.y. ja sen toiminta-alueena on Varsinais-Suomen alue. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä piiriksi.

Piiri toimii Reserviläisliitto – Reservin Aliupseerien Liitto (Reservistförbundet – Re-servunderofficersförbundet) r.y:n toimielimenä mutta ei ole sen jäsen.

TARKOITUS JA TOIMINTA

Piirin tehtävänä on:
– toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.
– kohottaa sekä ylläpitää maanpuolustustahtoa, -tietoutta ja –taitoa piirin toiminta-alueella.
– vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten paranemiseen piirin toiminta-alueella mm. ylläpitämällä ja kehittämällä vapaaehtoista maanpuolustuskoulutus-toimintaa.
– suorittaa Reserviläisliitto r.y:n piirille antamat tehtävät.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri:
– ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa
– antaa maanpuolustuskoulutusta ja osallistuu koulutuksen järjestelyihin
– järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, retkeilytoimintaa, urheiluammuntaa, erilaista kuntoilu- ja kilpailutapahtumia sekä muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi piiri harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka, jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.


Piiri on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäännöksiä ja lahjoituksia, sekä omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Piirin jäseneksi voi päästä Reserviläisliiton jäsenyhdistys, jonka kotipaikka on piirin alueella ja, jonka piirin hallitus jäseneksi hyväksyy. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenyhdistys suorittaa piirille jäsenmaksua jäsentensä lukumäärän mukaan. Jäsenmaksun suuruuden määrää piirin syyskokous kutakin kalenterivuotta varten erikseen.


Jäsenyhdistys on velvollinen piirin hallituksen määräämällä tavalla tekemään tilin niistä varoista, jotka piiri on sen käytettäväksi antanut.


Jäsenyhdistys on vapaa piirin jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana se on tehnyt lainmukaisen eroamisilmoituksen.


Piirin kokous on oikeutettu erottamaan piirin jäsenyydestä jäsenyhdistyksen, joka laiminlyö velvollisuutensa piiriä kohtaan tai toimii vastoin piirin tarkoitusperiä ja hyviä tapoja.


Piirin kokous voi hallituksen esityksestä kutsua piirin tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain piirin puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.

HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT
10§
Hallitus toimii piirin lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja enintään 24 varsinaista jäsentä sekä vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi (2) sekä kaksi varapuheenjohtajaa ja hallituksen jäsenet yhdeksi (1) kalenterivuodeksi. Piirihallitukseen voidaan valita sama puheenjohtaja korkeintaan neljäksi (4) toimintavuodeksi peräkkäin sekä varapuheenjohtaja tai jäsen korkeintaan kuudeksi (6) toimintavuodeksi peräkkäin. Hallitus valitsee piirille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat. Hallituksen jäsenen tulee valittaessa olla täysiikäinen liiton jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa myös muita henkilöitä, joilla on puheoikeus kokouksissa.

11§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä jommankumman vara-puheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään kolme varsinaisista jäsenistä tai varajäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteydessä tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

12§
Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava piirin asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että piirin kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa piiriä.

13§
Hallitus voi kutsumistaan asiantuntijoista asettaa työryhmiä ja valiokuntia valmistelemaan hallituksen käsiteltäväksi joutuvia asioita.

PIIRIN KOKOUKSET
14§
Piirin varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden ajan ja paikan määrää piirin hallitus. Kevätkokous on pidettävä maaliskuun aikana ja syyskokous marraskuun 15. päivään mennessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Käsitellään piirin toiminta- ja tilikertomukset.
5. Esitetään tilintarkastajien lausunto.
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta.
7. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuoro-kautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 24 §:ssä mainittuja, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varahenkilö
8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi toimintakaudeksi sääntöjen 10 §:n määräämissä rajoissa.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
10. Valitaan hallituksen varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sääntöjen 10§:n määräämissä rajoissa.
11. Valitaan piirin edustaja Reserviläisliitto – Reservin Aliupseereiden Liitto r. y:n liittohallitukseen ja muut piirin mahdolliset edustajat.
12. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuoro-kautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yh-distyslain 24 §:ssä mainittuja, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu.

15§
Muita piirin kokouksia pidetään hallituksen tarpeelliseksi katsoessa tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä on sitä hallitukselta kirjallisesti pyytänyt.

16§
Hallitus kutsuu piirin varsinaisiin kokouksiin eli kevät- ja syyskokouksiin, ilmoittamalla niistä piirin tiedotuslehdessä, kirjeitse, sähköpostilla jäsenyhdistyksen ilmoittamaan osoitteeseen tai piirin nettisivuilla. Kevät- ja syyskokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja muista kokouksista samalla tavalla vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta.

17§
Piirin kokouksissa ovat äänioikeutettuja vain jäsenyhdistysten asianmukaisesti valtuuttamat edustajat, joiden tulee olla edustamansa yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Jäsenyhdistyksillä on piirin kokouksissa yksi (1) ääni jokaista jäsenmääränsä alkavaa satalukua kohti. Äänioikeuden perusteena pidetään sitä jäsenmäärää, jonka perusteella yhdistys on suorittanut jäsenmaksunsa piirille edelliseltä kalenterivuodelta. Yhdistyksellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan, ei ole äänioikeutta piirin kokouksissa.

18§
Piirin kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii. Tällöin tasatuloksen sattuessa, ratkaisee arpa.

TOIMINTA- JA TILIVUOSI SEKÄ TILINTARKASTUS
19§
Piirin toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Piirin tilit ja muut hallintoa koskevat asiat on ennen helmikuun 10. päivää luovutettava tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle maaliskuun kuluessa, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen piirin kevätkokousta.

PIIRIN NIMEN KIRJOITTAMINEN
20§
Piirin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä jommankumman varapuheenjohtajan kanssa tai joku heistä yhdessä hallituksen määräämän muun henkilön kanssa.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
21§
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) piirin kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

PIIRIN PURKAMINEN
22§
Päätökseen, joka tarkoittaa piirin purkamista vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) piirin kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä, sekä tämän päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä piirin kokouksessa samanlaisella ääntenenemmistöllä.

23§
Jos piiri purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljellejääneet varat jaettaviksi tasan jäsenyhdistyksille tai Reserviläisliitto – Reservin Aliupseerien Liitto r.y:lle taikka Aliupseerien Huoltosäätiölle.